Algemene voorwaarden individuele coaching

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor “Wauw-Team”, officieel gevestigd te Maria Hoop en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 75205572.

Aanbod

Het Wauw-Team begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de coach hanteert is van humanistische aard. Zij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt.

Coachen

De persoon welke een coaching gesprek heeft bij het Wauw-Team.

Privacy

Wat tijdens de gesprekken bij het Wauw-Team besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de coachee de melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft het Wauw-Team de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan het Wauw-Team door de cliënt niet op worden aangesproken.

Ook hanteert het Wauw-Team de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Derden

Informatie aan derden wordt door het Wauw-Team alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de coachee of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Kennismakingsgesprek en intake

Tijdens het kennismakingsgesprek en intake wordt zowel de werkwijze van het Wauw-Team besproken als de verwachtingen van de coachee. Na wederzijdse overeenstemming wordt na het kennismakingsgesprek en intake een afspraak gemaakt voor een vervolgconsult.

Minderjarig en toestemming

Indien cliënt minderjarig (jonger dan 18 jaar) is, dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en/of verzorgers ermee instemmen dat de coaching zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten.

Aantal sessies

Het Wauw-Team gaat uit van een gemiddeld aantal van 4 tot 12 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de coachee. De sessies kunnen op verzoek (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden. Mocht het Wauw-Team om welke reden dan ook, de begeleiding met de coachee willen stopzetten dan gaat dit in overleg met de coachee. Wanneer nodig en/of gewenst zal het Wauw-Team de coachee doorverwijzen naar een andere instantie/coach/arts/therapeut.

Aansprakelijkheid

De coach begeleidt de coachee zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de coachee behaald zal worden. Tevens is de coach niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

De hond als co-coach

De honden waarmee bij het Wauw-Team gewerkt wordt zijn getraind om te werken met volwassenen en kinderen. Tijdens de begeleiding is alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Het Wauw-Team is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een incident.

Auteursrecht / portretrecht

Tijdens de sessies kunnen er in overleg en wanneer wenselijk foto’s en/of filmpjes worden gemaakt van bepaalde oefeningen, handelingen en gebeurtenissen. Dit beeldmateriaal wordt alleen gedeeld met het Wauw-Team en de coachee (uitgangspunt is; beelden zeggen soms veel meer dan woorden ). De coachee mag deze beelden zelf niet delen, publiceren en of openbaar maken. Het Wauw-Team beroept zich in deze op het auteursrecht en het portretrecht.

Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de coachee uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of via WhatsApp via 06-51033047 of schriftelijk via info@wauw-team.nl wordt afgezegd of gewijzigd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij het te laat afzeggen/wijzigen van de afspraak wordt de coaching sessie (met het daarvoor geldende tarief) alsnog in rekening gebracht.

Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor het Wauw-Team niet mogelijk zijn het coaching gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak, in overleg, verzet naar een ander moment. Het Wauw- Team zal trachten het gesprek zo spoedig mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Betalingen

Van elk gesprek of individuele Vida-training ontvangt de coachee een factuur per email (op verzoek via de post). De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van naam en het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoedingen door de ziektekostenverzekeraar of het PGB. De coachee dient zelf te informeren over de mogelijkheden van eventuele vergoedingen.

Locatie

Het Wauw-Team werkt op locatie, of vanuit het scoutinggebouw te Maria Hoop. Voor coaching sessies op locatie wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van € 0,50 per km.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe coachees staat op de website www.wauw-team.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor het Wauw-Team. Mochten deze tijdens het behandeltraject wijzigen dan worden huidige coachees hiervan tijdig op de hoogte gesteld.